Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch ...


Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai.
-
A generation which ignores history has no past — and no future.

Robert A Heinlein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống