Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch ...


Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai.
-
A generation which ignores history has no past — and no future.

Robert A Heinlein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở lên to lớn.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống