Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "ảnh hưởng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống