Chuyên mục Danh ngôn giáo dục

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Thomas Fuller

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống