Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn của tác giả Benjamin Franklin

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.

Anatole France

Tìm tác giả theo tên

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Tham gia cộng đồng

Đóng góp danh ngôn hay và đăng ký cộng tác viên cho Danhngoncuocsong.vn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống