Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn bằng hình ảnh

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng sống cho người khác coi. Và đừng coi người khác mà sống!

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống