Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn công việc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Trang Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống