Chuyên mục Danh ngôn công việc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Uông Cách

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống