Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn hành động

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống