Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn hành động

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống