Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tình bạn

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Tuân Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống