Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mục tiêu của việc dạy dỗ học trò là ...


Mục tiêu của việc dạy dỗ học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy.
-
The object of teaching a child is to enable him to get along without a teacher.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống