Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "bí mật"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Lão Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống