Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn bè là những người biết rõ về bạn ...


Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.
-
The friend is the man who knows all about you, and still likes you.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống