Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bí mật là những gì chúng ta trao cho người ...


Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ.
-
Secrets are things we give to others to keep for us.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hài hướcbí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống