Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "hào phóng"

© 2012 Danh ngôn cuộc sống