Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là ...


Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào.
-
Gentleness, self-sacrifice and generosity are the exclusive possession of no one race or religion.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáohào phónghy sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống