Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa ...


Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa chọn, chính bản thân điều đó cũng là một lựa chọn.
-
When you have to make a choice and don't make it, that is in itself a choice.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lựa chọn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống