Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "tiết kiệm"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.

Edmund Spenser

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống