Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "nước mắt"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống