Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên ...


Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc.
-
Remember me and smile, for it's better to forget than to remember me and cry.

Dr Seuss

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/3/1904
Ngày mất: 24/9/1991

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống