Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sao phải hòa nhập khi mà bạn sinh ra để ...

Sao phải hòa nhập khi mà bạn sinh ra để nổi bật?

Sao phải hòa nhập khi mà bạn sinh ra để nổi bật?
-
Why fit in when you were born to stand out?

Dr Seuss

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/3/1904
Ngày mất: 24/9/1991
© 2012 Danh ngôn cuộc sống