Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng ...


Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình.
-
Goals allow you to control the direction of change in your favor.

Brian Tracy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944
© 2012 Danh ngôn cuộc sống