Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng ...

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.
-
Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.

Brian Tracy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống