Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "ý tưởng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.

Mother Teresa

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống