Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "xử thế"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.

Elbert Hubbard

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống