Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "xiềng xích"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống