Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "vội vàng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Uông Cách

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống