Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "viết"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.

William Arthur Ward

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống