Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "tư duy"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình.

William James

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống