Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "trách nhiệm"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, đừng yêu khi bạn thấy cô đơn quá.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống