Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "thù hận"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

A. A. Milne

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống