Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "thiên tài"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Karl Marx

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống