Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "thẩm mỹ"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự táo bạo làm tăng can đảm; do dự làm tăng sợ hãi.

Publilius Syrus

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống