Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "sự thật"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.

Anatole France

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống