Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "phục tùng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở lên to lớn.

Zig Ziglar

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống