Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "phụ nữ"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống