Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "phán xét"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống