Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "niềm tin"

Danh ngôn hiện tại

"Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.

Edward Bulwer-Lytton

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống