Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lý trí"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống