Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lương tâm"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống