Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lời nói"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống