Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lẽ phải"

© 2012 Danh ngôn cuộc sống