Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "kinh doanh"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mọi cái đều phải trả bằng tiền bạc, còn tình yêu phải trả bằng tình yêu.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống