Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "kiêu căng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Tục ngữ Việt Nam

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống