Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "hy vọng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Tục ngữ Việt Nam

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống