Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "hối hận"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

Vladimir Ilyich Lenin

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống