Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "hòa bình"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

Voltaire

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống