Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "hòa bình"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người nghèo cũng thèm tiền. Người giàu cũng thèm tiền. Chỉ người anh minh mới thèm hạnh phúc.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống