Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "gương mẫu"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống