Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "giới hạn"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.

Ralph Waldo Emerson

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống