Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "đạo đức"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống