Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "dân chủ"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Immanuel Kant

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống