Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "chia tay"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống